Honorarium

Honorarium za czynności jest ustalane z każdym Klientem indywidualnie ryczałtowo lub według stawek godzinowych w zależności od:

  • rodzaju i stopnia skomplikowania sprawy,
  • prognozowanej ilości godzin pracy poświęconej przez Adwokata,
  • ilości przewidywanych terminów rozpraw w postępowaniach sądowych,
  • sposobu udzielenia porady prawnej (ustna, pisemna).

Koszt porady ustnej, której czas trwania nie przekracza jednej godziny, wynosi 123 zł.

Koszt sporządzenia opinii pisemnej jest uzależniony od stopnia skomplikowania kwestii będącej przedmiotem opinii i jest ustalany indywidualnie.

Koszty zastępstwa procesowego są ustalane indywidualnie w oparciu o Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.

Honorarium nie obejmuje opłat sądowych i skarbowych, a także kosztów
dodatkowych np. kosztów podróży poza teren Łodzi.

Dla osób, które nie są w stanie ponieść kosztów wynagrodzenia adwokata bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny, istnieje możliwość złożenia wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych i wskazania we wniosku konkretnego adwokata z prośbą o wyznaczenie tej osoby do prowadzenia sprawy.