Usługi

Zakres świadczonej pomocy prawnej (preferencje):

 1. reprezentacja przed sądami w postępowaniach cywilnych, rodzinnych, gospodarczych, spadkowych, administracyjnych
  • sądowa windykacja należności,
  • postępowania o ochronę dóbr osobistych,
  • postępowania o odszkodowania i zadośćuczynienie,
  • sprawy spadkowe,
  • sprawy z zakresu prawa rodzinnego (postępowania rozwodowe, alimentacyjne, dot. władzy rodzicielskiej, postępowania o podział majątku),
  • sprawy z zakresu prawa zobowiązań (dochodzenie uprawnień z rękojmi i gwarancji, z umowy o dzieło, roboty budowlane, umowy zlecenia, dożywocia i in.);
  • sprawy z zakresu prawa lokalowego (z ustawy o własności lokali, o ochronie praw lokatorów, prawa spółdzielczego);
  • postępowania o zniesienie współwłasności;
  • postępowania rejestracyjne przed Krajowym Rejestrem Sądowym oraz wpisy do ksiąg wieczystych.

 2. kompleksowa obsługa prawna wspólnot mieszkaniowych
  • opinie i porady prawne z zakresu funkcjonowania i zarządzania wspólnotą mieszkaniową dla zarządów i zarządców,
  • sporządzanie umów z wykonawcami robót budowlanych i usług remontowych;
  • reprezentacja w postępowaniach o uchylenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej, w postępowaniach o zapłatę należności, w postępowaniach z zakresu nienależytego wykonania umów o dzieło, robót budowlanych i in.

 3. współpraca z zarządcami nieruchomości
  • doradztwo prawne w zakresie zarządzania nieruchomościami;
  • sporządzanie i opiniowanie umów o roboty budowlane, umów o dzieło, umów najmu;
  • postępowania o opróżnienie lokalu i dochodzenie roszczeń z tytułu czynszu oraz bezumownego korzystania z lokalu lub niedostarczenia lokalu socjalnego przez gminę;
  • ustalanie stanów prawnych nieruchomości;
  • postępowania wieczystoksięgowe;

 4. obsługa prawna przedsiębiorców
  • doradztwo prawne,
  • sporządzanie opinii i umów,
  • rejestrowanie, obsługa i likwidacja spółek handlowych;
  • reprezentacja sądowa w sprawach cywilnych, administracyjnych, gospodarczych i pracowniczych.

Pomoc prawna świadczona jest również w języku niemieckim i angielskim.