Pomoc prawna z urzędu

Zgodnie z przepisem art. 117 kodeksu postępowania cywilnego strona zwolniona przez sąd od kosztów sądowych w całości lub części, może domagać się ustanowienia adwokata lub radcy prawnego.

Aby otrzymać zwolnienie od kosztów sądowych należy w piśmie inicjującym postępowanie sądowe lub w kolejnym piśmie procesowym:

  1. złożyć wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych,

  2. złożyć oświadczenie, z którego wynika, że nie jest w stanie ponieść kosztów wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny,

  3. dołączyć do wniosku formularz zawierający oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania (plik z formularzem znajduje się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl w zakładce Formularze)

Istnieje możliwość wskazania konkretnego adwokata we wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych.

W takim przypadku właściwa okręgowa rada adwokacka, w miarę możliwości i w porozumieniu ze wskazanym adwokatem, wyznaczy do prowadzenia sprawy wskazanego przez stronę adwokata.